CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA

 

Để bắt đầu, điều quan trọng cần lưu ý là Ứng dụng của bên thứ ba cần có sự cho phép rõ ràng của bạn để truy cập vào tài khoản của bạn. QLTH.VN sẽ không chuyển địa chỉ email của bạn sang Ứng dụng của bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn và sẽ không bao giờ chuyển mật khẩu của bạn sang bất kỳ Ứng dụng bên thứ ba nào.

Các chÍnh sách được mô tả chi tiết dưới đây:

·        QLTH.VN không lưu trữ và không phân phối bất kỳ thông tin nào về dữ liệu bạn quyết định upload lên ứng dụng của bên thứ ba. Ứng dụng của bên thứ ba chịu trách nhiệm lưu trữ, bảo mật các dữ liệu này theo chính sách của họ.

·        Khi có sự cho phép của bạn, QLTH.VN sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu của ban tại ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi đảm bảo không làm thay đổi, sao chép hay xóa các dữ liệu này.

·        Khi dữ liệu tại ứng dụng của bên thứ ba thay đổi (bao gồm sửa/xóa) sẽ làm thay đổi dữ liệu bạn thấy trên QLTH.VN. Điều này hoàn toàn là các thay đổi trên ứng dụng của bên thứ ba. QLTH.VN tôn trọng các thay đổi đó.

Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với MISA về việc truy cập này.

Cuối cùng, bất kể bạn cho phép truy cập như thế nào, sẽ không có Ứng dụng bên thứ ba nào có quyền truy cập vào thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin thanh toán khác.